Muuttuneet työlait Suomessa

Työlainsäädännöllä pyritään sekä turvaamaan työntekijän oikeudet, että takaamaan työnantajalle toimivat edellytykset työtekijöiden palkkaamiseen. Jotta työmarkkinat toimisivat tuottavasti, on molempien osapuolien oltava tasapainossa; työtekijän tulee voida nauttia työstään, kehittyä siinä ja samalla kokea että hänen ansaitsemansa palkka vastaa työpanosta. Toisaalta työnantajan tulee voida palkata työvoimaa kohtuullisella hinnalla, jotta yritystoiminta olisi tuottavaa.

Suomen työlainsäädäntöä valvotaan ja kehitetään aktiivisesti

Suomessa työlainsäädännöstä ja sen kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, mutta muutoksia lainsäädännössä valmistellaan kuitenkin yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Myös EU pyrkii vaikuttamaan kyseiseen lainsäädäntöön jäsenmaissaan, ennen kaikkea jotta yhteinen työmarkkina olisi toimivaa. Suomessa keskeisimpiä työelämään liityviä lakeja uudistettiin paljolti 1990 -2000 luvuilla, mutta uudistuksia kaivataan ajan myötä monilla alueilla, paljolti myös nopeasti muuttuvan kaupallisen alan myötä.

Muuttuneet työlait Suomessa

Uudistuksia työlainsäädännössä 2017

Työlainsäädäntöön on tullut uudistuksia 2017 vuoden myötä, uudet pykälät astuivat voimaan 1.1.2017. Kyseiset uudistukset liittyvät pääasiallisesti työsopimuslakiin, ja niiden tarkoituksena on ennen kaikkea luoda joustavuutta työllistämisprosesseihin. Konkreettisesti uudistukset ovat seuraanvanlaisia:

  1. Työllistämiskynnyksen alentaminen seuraavien muutosten myötä:
  • Pitkäaikaistyöttömän kanssa on jatkossa mahdollista tehdä määräaikainen työsopimus ilman perusteltua syytä.
  • Koeaika pitenee pääsääntöisesti kuuteen kuukauteen.
  • Takaisinottovelvollisuuden pituus lyhenee lähtökohtaisesti neljään kuukauteen.
  1. Työsopimuslakia, yt –lakia ja työterveyshuoltolakia muutetaan työmarkkinajärjestöjen välillä. Tämä lakimuutos säätelee työtekijän velvollisuutta työntekijän suhteen irtisanomisen yhteydessä. Tietyin edellytyksin tulee työtekijän tukea työllistymistä edistävää koulutusta, ja toisaalta oikeutta työterveyshuoltoon tulee pidentää.
  2. Yhdenvertaisuuslaki astuu voimaa, mikä tarkoittaa sitä että yritysten tulee tietyin edellytyksin laatia yhdenvertaisuussunnitelma, koskien naisten ja miesten välisen tasa-arvon lisäksi erilaisten vähemmistöjen tasa-arvoa.
  3. Uutta lainsäädäntöä astuu voimaan liittyen yksityisyyden suojaan työelämässä sekä tilaajan selvitysvelvollisuutta.

Elinkeinoelämän keskusliiton nettisivustolta voi lukea tarkemmin kyseisistä laki uudistuksista, sieltä löytyy myös yrityksille tähdätty linkki, jossa selvitetään ja annetaan ohjeita kyseisten uudistusten soveltamiseen.

Työlainsäädännön kehittäminen tärkeää

Työelämä on hyvin keskeinen osa arkeamme, sillä vietämme käytännössä työmme parissa suurimman osan ajastamme. Työlainsäädännöllä ja sen kehittämisellä on täten suuri merkitys kaikkien osapuolten kannalta. Erilaisia osa-alueita onkin runsaasti, kuten työsopimukset, työaika, työrauha, vuosilomat jne…Jotta lainsäädäntö vastaisi tämänhetkisiä työ-olosuhteita, on siis jatkuvat uudistukset tarpeen. Esimerkiksi lakisäädäntö koskien työrauhaa ja työriitojen sovitteluja kaipaa vielä uudistusta.